Bồi thường khi thu hồi đất của nhà thờ họ

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Chào Luật sư, Tôi muốn hỏi 1 số vấn đề như sau: Tại sao khi Nhà nước thu hồi đất, việc hỗ trợ việc làm và chuyển đổi nghề nghiệp là bằng 1 suất tái định cư và 1 căn hộ?

Khi thu hồi đất của nhà thờ họ thì bồi thường bằng hình thức nào? Chủ nhà thờ họ có được hỗ trợ suất tái định cư không?

Tôi chân thành cảm ơn!

phuong16013@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Về vấn đề hỗ trợ việc làm và chuyển đổi nghề

Điều 84 Luật Đất đai 2013 quy định về vấn đề hỗ trợ việc làm và chuyển đổi nghề nghiệp như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

Trường hợp người được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong độ tuổi lao động có nhu cầu được đào tạo nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề; được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ mà nguồn thu nhập chính là từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh; trường hợp người có đất thu hồi còn trong độ tuổi lao động thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

3. Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tổ chức lấy ý kiến và có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của người có đất thu hồi.”

Vấn đề này được hướng dẫn cụ thể tại Điều 20, 21 Nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 20. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 19 của Nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây:

a) Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương;

b) Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương.”

Như vậy, việc hỗ trợ việc làm và chuyển đổi nghề nghiệp là bằng 1 suất tái định cư và 1 căn hộ khi nhà nước thu hồi đất là thông tin không chính thống.

Vấn đề bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của nhà thờ họ

Khoản 5 Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định: “Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.” Như vậy, đất thuộc nhà thờ họ có thể được xác định là đất của cộng đồng dân cư.

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi không được rõ thửa đất đó đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa và ai là người sử dụng đất hợp pháp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp cho người ở tại nhà thờ hay cấp cho cộng đồng dân cư).

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 83, khoản 1 Điều 86 Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 47/2014/NĐ-CP, chỉ người sử dụng đất hợp pháp căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới là người được bồi thường và hỗ trợ tái định cư.

Post a Comment

Previous Post Next Post