Từ sổ xanh chuyển sang sổ đỏ phải nộp thuế bao nhiêu?

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi muốn mua 1 ha đất nông nghiệp ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước nhưng chưa có sổ đỏ mà mới có sổ xanh.

Vậy sau khi tôi mua đất xong nếu làm sổ đỏ thì tôi phải nộp thuế là bao nhiêu tiền?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

huancao@...

Luật sư Lê Thị Chiêu Oanh – Công ty Luật TNHH Đất Luật trả lời:

Trong trường hợp sổ xanh đất nông nghiệp trên thuộc diện được quyền chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành, bạn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính sau đây khi bạn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để chuyển quyền sử dụng đất từ người bán sang cho bạn:

Lệ phí trước bạ: được xác định bằng diện tích đất chịu lệ phí trước bạ nhân (x) giá đất tính lệ phí trước bạ nhân (x) tỷ lệ tính lệ phí trước bạ. Trong đó, giá đất tính lệ phí trước bạ là giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ và tỷ lệ tính lệ phí trước bạ là 0,5% (Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ).

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: trường hợp của bạn, bạn sẽ nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận là 100.000 đồng/giấy, nếu giấy chứng nhận cấp chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền với đất) thì mức nộp là 25.000 đồng/giấy, trừ khi bạn ở nông thôn thì được miễn nộp (Quyết định số 72/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh Bình Phước quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).

Post a Comment

Previous Post Next Post