Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tôi có mảnh đất mục đích sản xuất kinh doanh lâu dài và ổn đinh, đã nộp tiền sử dụng đất 100% theo khung giá quy định của Nhà nước tháng 4/2003 (nộp tương ứng bằng giá đất ở thu vượt hạn mức).

Hiện nay tôi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng của mảnh đất sang đất ở đô thị thì thủ tục như thế nào? Tôi có phải nộp thêm tiền sử dụng đất không? Xin luật sư tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn.

dungth@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội

Căn cứ theo quy định tại điểm e Khoản 1 và khoản 2 Điều 57 Luật đất đai năm 2013, trường hợp của bạn khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;”

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

Thứ nhất, về nghĩa vụ tài chính, bạn sẽ phải thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đich sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ tiền thuê đất bạn đã nộp 1 lần của thờigian sử dụng đất còn lại của thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm điểm c khoản 2 điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ – CP về thu tiền sử dụng đất.

Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

“2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

c) Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Thứ hai, thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ- CP hướng dẫn thi hành luật đất đai.

Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

“1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

Post a Comment

Previous Post Next Post