Khánh Hòa còn 36 dự án cần xác định giá thu tiền sử dụng đất

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, thời gian tới tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xác định giá đất, nhất là đối với các dự án khắc phục. Trong trường hợp không thuê được đơn vị tư vấn, Sở Tài nguyên và Môi trường tự xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post