Đất lấn hồ, ao có được cấp sổ đỏ

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Gia đình tôi có giấy tờ đóng thuế đất 150m2 trước ngày 15/10/1993, năm 2002 gia đình tôi có bán cho hàng xóm 100m2 (bằng giấy tờ viết tay).

Nhưng từ năm 1993 gia đình tôi vẫn đóng thuế đất đầy đủ hằng năm đến nay với diện tích 150m2 (vì lấn ra hồ ao 100m2 từ năm 1993) và nhà hàng xóm được gia đình tôi bán đất cũng nộp thuế đất 100m2 đầy đủ hằng năm (hiện trạng tổng hai mảnh đất của gia đình tôi và nhà hàng xóm được gia đình tôi bán đất là 150 + 100 =250m2.

Vậy cho tôi xin hỏi gia đình tôi và nhà hàng xóm có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

Kính mong Luật sư giải đáp thắc mắc trên!

lamlbhn@...

Công ty Luật ANT Lawyers trả lời:

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất cho hộ gia đình, cá nhân căn cứ Luật Đất đai 2003, sửa đổi bổ sung năm 2009 phải đáp ứng các điều kiện: đất đang được sử dụng ổn định, lâu dài; không có tranh chấp; phù hợp quy hoạch sử dụng đất được duyệt; phải có một trong các loại giấy quy định tại khoản 1 điều 50 sau:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

Trường hợp không có các loại giấy tờ trên, khoản 4,5 điều 50 cũng quy định:

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.’

“ 6.Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.

Đối với trường hợp nhận chuyển nhượng, Luật Đất đai cũng có quy định:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất

Post a Comment

Previous Post Next Post