Tổ chức kinh tế là gì? Có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp?

Tổ chức kinh tế có được nhận chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp không? Ngoài các điều kiện theo quy định như, có Giấy chứng nhận, đất không tranh chấp, trong thời hạn sử dụng đất,… thì có còn yêu cầu hay điều kiện gì không?

Hình minh họa

Lý Ngô

Trả lời:

Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Ngoài ra, tổ chức kinh tế còn có tổ chức kinh tế nước ngoài, đây là tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 thì đất trồng cây lâu năm là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai 2013 quy định tổ chức kinh tế được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại Điều 191 của Luật này.

Điều 176 Luật Đất đai 2013 quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện để thực hiện quyền của người sử dụng đất trong đó có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tại Khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định về tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 193 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Điều 194 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.

Căn cứ quy định nêu trên, việc chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm, đất ở không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013, tổ chức kinh tế được phép nhận chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm, đất ở của hộ gia đình, cá nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 188, Điều 194 Luật đất đai 2013.

Trường hợp nhận chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 193 Luật Đất đai 2013

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án;

2. Mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

3. Đối với đất chuyên trồng lúa nước thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 134 của Luật này.

Post a Comment

Previous Post Next Post