Tư vấn việc thu hồi một thửa đất được cấp sổ đỏ chung

Cho hỏi, khi thu hồi một thửa trong Giấy chứng nhận đã cấp cho nhiều thửa, theo Điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 thì xử lý thế nào để các thửa còn lại không bị ảnh hưởng. Xin cảm ơn.

Trương Nghị (Tuyên Quang)

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp: Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Về thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp được quy định tại Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai; tại khoản 8 Điều 87 quy định Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật do lỗi của người sử dụng đất thì hướng dẫn cho người sử dụng đất làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định.

Như vậy, pháp luật đất đai đã có quy định về việc Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật và thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận.

Đối với trường hợp Giấy chứng nhận cấp chung cho nhiều thửa đất nhưng một thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp bị thu hồi theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai như trường hợp của bạn đề cập thì bạn có thể đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất, cấp đổi Giấy chứng nhận cho các thửa đất còn lại đã cấp đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với thửa đất cấp không đúng quy định thì thực hiện rà soát và cấp lại Giấy chứng nhận cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 8 Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Đề nghị bạn đọc liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể.

Post a Comment

Previous Post Next Post