Sự so sánh giữa việc đấu giá và không đấu giá quyền sử dụng đất

Các trường hợp đấu giá và không đấu giá quyền sử dụng đất đang trở thành vấn đề quan trọng trong lĩnh vực bất động sản. Trong khi đấu giá đảm bảo tính minh bạch và công bằng, các trường hợp không đấu giá có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoặc chính phủ nhằm phát triển hạ tầng và đầu tư. Sự lựa chọn giữa đấu giá và không đấu giá đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng, nhằm bảo đảm lợi ích cộng đồng và sự công bằng trong quá trình sử dụng đất.

CafeLand - Thực tế, nhiều cá nhân, tổ chức vì không nắm rõ quy định này nên giao đất mà không thông qua việc đấu giá (trong trường hợp bắt buộc phải đấu giá) dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy, hôm nay tại bài viết này tôi sẽ trình bày rõ để quý bạn đọc được biết các trường hợp đấu giá, không đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo Luật đất đai năm 2013, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

- Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua.

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.

- Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

- Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

- Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

- Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

- Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân.

- Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Lưu ý, trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định nêu trên mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Riêng với các trường hợp sau đây sẽ không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:

- Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật đất đai 2013.

- Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật đất đai 2013.

- Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản.

- Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ.

- Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền.

- Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở.

- Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

- Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Post a Comment

Previous Post Next Post