Sai sót trong việc ghi nhận diện tích đất thực tế trong sổ đỏ cần được điều chỉnh

Đính chính sai sót trong sổ đỏ là khi diện tích đất thực tế không khớp với thông tin ghi trên sổ. Việc này thường gây rối và xảy ra khi những thay đổi đã xảy ra trên đất như cải tạo, cắt giảm hoặc mở rộng không được cập nhật đúng trong hồ sơ. Việc đính chính sai sót này là cần thiết để đảm bảo tính chính xác và pháp lý của sổ đỏ.

Ông nội có để lại cho bố tôi một mảnh đất nhưng khi cấp quyền sử dụng đất cho bố tôi thì kích thước ở Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này lại khác so với của ông nội tôi. Bây giờ phần đất còn thiếu đó lại nhập vào sổ đỏ của nhà bên cạnh. Xin hỏi, làm thế nào để có thể lấy lại được phần đất đã mất đó.

Đăng Nguyễn (Hà Tĩnh)

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, tại khoản 1 Điều 106 của Luật Đất đai đã quy định các trường hợp đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; tại điểm d khoản 2, khoản 3 Điều 106 của Luật Đất đai, Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, khoản 26 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP đã quy định các trường hợp cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận và trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Cụ thể:

Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định:

“1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.”

Ngoài ra, Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP cũng quy định Văn phòng đăng ký đất đai khi phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì phải thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

Như vậy, khi phát hiện có sai sót trong thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cả chủ đất và Văn phòng đăng ký đất đai đều có trách nhiệm phải thông báo và đề nghị đính chính.

Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Thông tin tham khảo đến bạn, bạn có thể liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương để được hướng dẫn giải quyết.

Post a Comment

Previous Post Next Post