Có được nhận tặng đất trồng lúa khi không trực tiếp sản xuất nông nghiệp?

Những không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nhưng lại cho phép sử dụng đất để trồng lúa, góp phần đáng kể vào việc cung cấp nguồn lợi thực phẩm quan trọng. Hoạt động này hỗ trợ việc sản xuất lúa mà không yêu cầu trực tiếp tham gia vào quá trình canh tác từ người địa phương có thể tận dụng đất nông nghiệp một cách hiệu quả.

Bố tôi có 1.000m2 đất trồng lúa và muốn tặng cho tôi. Tuy nhiên, tôi không phải người làm nông nghiệp và không có đất nông nghiệp trước đây. Xin hỏi, như vậy có làm thủ tục tặng cho được không?

Huỳnh Hằng (TPHCM)...

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Điều 191 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó”.

Đề nghị bà Hằng nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.

Post a Comment

Previous Post Next Post