Quy định về việc hỗ trợ tái định cư và bồi thường trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Các quy định về hỗ trợ tái định cư và bồi thường giải phóng mặt bằng là các hành động nhằm đảm bảo rằng những người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển đều nhận được sự hỗ trợ và bồi thường công bằng. Những quy định này bao gồm các tiêu chuẩn và quy trình để đánh giá, định giá và giải quyết các khiếu nại về việc mất mát, và đảm bảo rằng người dân được tái định cư được sống trong điều kiện tốt hơn sau khi bị di dời.

Trong quá trình giải phóng mặt bằng công trình giao thông, có một số hộ giao đất tái định cư, tuy nhiên giá định đền bù thấp hơn so với khu vực tái định cư. Xin hỏi, người dân phải nộp tiền chênh lệch phải không? Việc này được quy định như thế nào? 

Hình minh họa

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, khoản 2 Điều 74 của Luật Đất đai đã quy định việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Tại Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đã quy định việc hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở quy định tại điểm c khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 27 của Nghị định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất;

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư. UBND cấp tỉnh căn cứ quy mô diện tích đất ở thu hồi, số nhân khẩu của hộ gia đình và điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp.”

Trên đây là một số thông tin liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.

Post a Comment

Previous Post Next Post