Quy định về việc công khai bản đồ kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất

Quy định về công khai bản đồ kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch và khách quan trong quá trình phát triển đô thị. Nó đòi hỏi các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan phải công khai thông tin về bản đồ kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất một cách đầy đủ và rõ ràng, nhằm tạo điều kiện cho các bên liên quan tham gia vào quá trình đánh giá, phê duyệt và thực hiện dự án đô thị. Điều này giúp người dân có thể tra cứu và kiểm tra thông tin về quy hoạch đô thị một cách dễ dàng và đáng tin cậy.

Xin hỏi quy định về việc công khai bản đồ kế hoạch, bản đồ quy hoạch sử dụng đất trên Cổng thông tin điện tử cấp huyện? Việc không công khai bản đồ thì xử lý ra sao?

Hình minh họa

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, tại Điều 48 của Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch) quy định:

Điều 48. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Việc công bố công khai quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2. Toàn bộ nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

a) UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã;

b) Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c) Việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

3. Toàn bộ nội dung kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất quốc gia tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh;

UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của UBDN cấp huyện và công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã;

b) Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

c) Việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ kế hoạch sử dụng đất.

Việ xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Post a Comment

Previous Post Next Post