Cần phải có tất cả các thành viên trong gia đình ký vào giấy tờ khi thu hồi đất không?

Khi tiến hành thu hồi đất, việc yêu cầu toàn bộ thành viên trong hộ gia đình ký giấy tờ phụ thuộc vào quy định của pháp luật địa phương. Tuy nhiên, thường thì các thành viên hộ gia đình cần ký để xác nhận việc thu hồi đất diễn ra hợp pháp và đảm bảo quyền lợi của mọi bên liên quan. Quy định này giúp đảm bảo tính minh bạch và tránh tranh chấp sau này.

Xin hỏi, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình thì việc kê khai, kiểm kê, ký nhận tiền cần có toàn bộ thành viên trong hộ gia đình ký hay chỉ cần một người đại diện? 

Khi ủy quyền cho người khác để thực hiện các thủ tục về thu hồi đất có cần phải toàn bộ thành viên được giao đất trong hộ gia đình ký ủy quyền hay chỉ cần người đứng tên trên Giấy chứng nhận ký ủy quyền là được?

Huyền Nguyễn (Bắc Giang)

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, tại Khoản 11 Điều 3 của Luật Đất đai năm 2013 quy định: “11. Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.”

Tại khoản 2 Điều 5 của Luật Đất đai năm 21013 quy định về người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này, bao gồm: “2. Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá nhân);”.

- Tại khoản 5 Điều 7 của Luật Đất đai năm 2013 quy định về người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất: “5. Chủ hộ gia đình đối với việc sử dụng đất của hộ gia đình.”

Như vậy, khi Nhà nước quyết định thu hồi đất thì quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của hộ gia đình chấm dứt. Việc kê khai, kiểm kê, ký nhận tiền bồi thường hoặc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quy định của pháp luật về dân sự.

Post a Comment

Previous Post Next Post